bik1תחום הביקורת החקירתית, משלב ביקורת חשבונאית עם ידע וניסיון בחקירת הונאות והכרת שיטות מעילה רבות. הביקורת החקירתית עוסקת במניעה ובאיתור הונאות ומעילות ומבוצעת כאשר קיים חשד להתרחשותה של מעילה, או באופן יזום על מנת להקטין את הסיכון לקיומה.

מחלקת הביקורת וחקירת ההונאות, בראשותם של דרור ותומר, מתמחה בביצוע ביקורת חקירתית שמטרתה למנוע מקרים כגון:

 •  תשלומים "פיקטיביים" לעובדים וקבלנים.
 •  גניבת תקבולים מלקוחות.
 •  זיוף מסמכים.
 •  גניבת מלאי.
 •  לקיחת שוחד.
 •  הטיית מכרזים.

תחומי ביקורת

ביקורת וחקירת הונאות (להלן: "הביקורת החקירתית") בראשות דרור ותומר מתמחה בביצוע ביקורות חקירתית בתחומים הבאים:

ביקורת למניעת הונאות (FRAUD PREVENTION)

 •  ביקורות בתחומי הליבה של הארגון, לרבות בתחום ההכנסות והגבייה, תחום הרכש והתשלומים, שכר וכח אדם.
 •  עריכת סקרי סיכונים להונאות ומעילות.
 •  ניהול סיכונים.
 •  ביצוע ביקורות וחקירות ייחודיות בתחומים חשבונאיים וממוחשבים.

ביקורת הונאות (FRAUD AUDITING)

 •  חקירת חשדות לביצוע הונאות בארגון לרבות באמצעות אמצעי ביקורת ובדיקה ממוחשבים.
 •  איסוף ראיות כנגד מנהלים ועובדים החשודים בביצוע עבירות.
 •  איסוף ביסוס ראיות לתיק התביעה.
 •  הוכחת עבירות שוחד והטיית מכרזים.
 •  איתור וסיוע בהשבת נכסים שנגנבו.
 •  ייעוץ וליווי בהליכים מנהלתיים ומשפטיים ומתן חוות דעת מומחה לבית המשפט.

 

כיצד ניתן להתמודד עם הסיכון לקיומן של הונאות ומעילות

הדרך המומלצת למנוע ולאתר הונאות ומעילות היא לבצע סקר סיכונים להונאות ומעילות על ידי מבקר חקירתי מומחה, הסקר כולל את עיקרי הפעולות הבאות:

 • איתור נקודות תורפה ופרצות בתהליכי העבודה הידניים והממוחשבים, הקיימות במחלקות השונות והקשורות למוקדי סיכון לביצוע מעילות.
 • בחינת שיטות הונאה הניתנות לביצוע בחברה והאפשרויות להסתרתן.
 • בדיקה והערכה של נהלי העבודה והבקרות הקיימות, בכתב ובעל פה, ומידת יעילותם למניעה ואיתור של מעילות.
 • מתן המלצות לביצוע פעולות שיש לנקוט על מנת לחסום את הפרצות.
 • מתן המלצות ליישום תהליכי עבודה ובקרה אשר יצמצמו את הסיכון הקיים לביצוע הונאות.

 

התועלות העיקריות בביצוע סקר הסיכונים להונאות ומעילות

 • הקטנת הסיכון לקיומם של נזקים כלכליים על ידי הרתעת העובדים, הגברת המודעות לסיכונים הקיימים ויישום המלצות הביקורת החקירתית.
 • חשיפה מוקדמת וצמצום הנזק הכספי ממעילה קיימת, אם ישנה.
 • הקטנת נזקים תדמיתיים.
 • חלוקה נכונה של תקציב הביקורת הפנימית.

במקרים בהם מתגלה מעילה מבוצעות בנוסף הפעולות הבאות:

 • חשיפת שיטות המעילה ואיתור החשודים.
 • ביסוס הראיות וכימות הנזקים הכספיים.
 • סיוע באיתור והחזרת נכסים שנגנבו.
 • מתן חוות דעת מומחה לבית משפט בנושאים דלעיל.

 

שלבי סקר הסיכונים להונאות ומעילות

שלב 1 – סקר ראשוני לאיתור מוקדי סיכון

 • איסוף מידע ראשוני לזיהוי יחידות ארגוניות ותהליכים בהם טמון סיכון להתרחשותן של הונאות ומעילות (קבלת מבנה ארגוני, נהלים, נתונים חשבונאיים, תקציביים וכו').
 • קיום פגישות עם עובדים ומנהלים בחטיבות השונות ולימוד תהליכי העבודה העיקריים.
 • מיפוי הסיכון להונאות ומעילות הטמון בתהליכי העבודה השונים בחטיבות השונות.
 • הערכה ראשונית של ההסתברות להתרחשותה של הונאה.
 • ביצוע סקירות סטטיסטיות ואנליטיות.
 • כתיבת תכנית ביקורת מפורטת לביצוע סקר הסיכונים.

שלב 2 – ביצוע סקר הסיכונים והחשיפות להונאות ומעילות

 • מיפוי ובדיקת תהליכי העבודה והבקרה הקיימים בפועל בנושאים השונים (ידניים וממוחשבים).
 • לימוד מערך הבקרה הפנימית בגוף המבוקר.
 • בחינת הסיכון הקיים במתן הרשאות וסמכויות לבעלי תפקידים מסוימים.
 • הערכת הסיכון הקיים בתהליכי העבודה והבקרה להתרחשותן של הונאות ומעילות.
 • בדיקת קיומן ויעילותן של בקרות למניעה ולאיתור הונאות ומעילות.
 • איתור שיטות ההונאה הניתנות לביצוע והאפשרויות להסתרתן.
 • הערכת ההסתברות להתרחשותה של הונאה בכל שיטה.
 • קביעת רמת ההסתברות להתרחשותה של הונאה.
 • ביצוע סקירות סטטיסטיות ואנליטיות.
 • עריכה וכתיבה של סקר הסיכונים, אשר יכלול את הסיכונים שאותרו, הבקרות העיקריות, ליקויים שאותרו ועוד.

שלב 3 – ביצוע בדיקות עומק

בדיקות העומק מבוצעות על מנת לחשוף את קיומן של מעילות והונאות שהתרחשו בגוף המבוקר, ככל שישנן.

בדיקות העומק כוללות את ביצוע הפעולות הבאות:

 • קביעת המדגמים שיבדקו בהתאם לסיכונים והחשיפות שנמצאו בסקר הסיכונים שבוצע.
 • הפקת דוחות חריגים ממערכות המידע בנושאים השונים ובחינת הנתונים החריגים.
 • בדיקות מדגמיות מבססות לבחינת נאותות ושלמות המידע שהתקבל.
 • בחינת הממצאים שנתגלו וקבלת הסברים מהגורמים הרלוונטיים.
 • ניתוח תוצאות הבדיקה הסופיות ושילובם בדוח ביקורת.