ExcellServices@Tech

ביקורת פנימית

יישום טכניקות שונות לצורך ביקורת תהליכים ידניים וממוחשבים ויחידות ארגוניות המבצעות אותם, לצורך: בחינתם, איתור כשלים, זליגות של משאבים, חוסר יעילות ועוד, כדי להמליץ על דרכים לשיפור לייעול ולהטמעת בקרות לצורך מניעת כשלים אפשריים.


למידע נוסף…

ביקורת וחקירת הונאות

שילוב של מתודולוגיות לאיסוף ידני וממוחשב של נתונים כספיים, חשבונאיים, תפעוליים ואחרים ממקורות שונים, חלקם גלויים וחלקם סמויים, יחד עם מתודולוגיות חקירה שונות, כדי לאתר ולכמת מעילות והונאות או כדי לצמצם את הסיכון להתרחשותן.


למידע נוסף…

ביקורת טכנולוגיות מידע

יישום של טכניקות שונות, ידניות וטכנולוגיות, של ביקורת פנימית ושל ניתוח מערכות המידע, כדי לאתר כשלים ופרצות במערכות המידע, שניתן לנצלן לפגיעה בארגון או בגורמים אחרים, וזאת במטרה לסגור פרצות אלה ולמנוע נזקים אפשריים.


למידע נוסף…

הנהלת המשרד

דרור אביב

דרור אביב

עורך דין רואה חשבון מוסמך במינהל עסקים
לדרור, שהינו בעל הסמכות CFE, CIA, CISA, ניסיון רב שנים במגוון של פלטפורמות מיחשוב וטכנולוגיות, ודרכי היישום שלהן בארגונים, יכולת ראייה והבנה של החולשות והפרצות שבמערכות ושבשילובן בתהליכי העבודה, הניתנות לניצול על-ידי גורמים שונים הן מתוך הארגון והן מחוצה לו.

במסגרת עבודתו בדק וחקר מקרים רבים של מעילות והונאות מבוססות טכנולוגיה. כמו כן עסק באיפיון אמצעי בקרה ממוחשבים, כדי להרתיע, למנוע ולגלות נסיונות הונאה.

תומר ויצמן

תומר ויצמן

רואה חשבון מוסמך במשפטים
לתומר היכרות עם מגוון רחב של שיטות הונאה ומעילה, יכולת ראייה והבנה של המחשבה הפלילית, זיהוי של תהליכים ונקודות תורפה בארגון, הניתנות לניצול על ידי עובדים.

במסגרת עבודתו חקר מקרים רבים של מעילות והונאות שבוצעו בארגונים, בין היתר, על ידי מנהלים, אנשי מכירות, מנהלי חשבונות וכו'.