המשרד מתמחה בביצוע ביקורת תפעולית במטרה לבחון כיצד מקיים הגוף הנבדק את מטלותיו ומשימותיו בצורה יעילה, כלכלית, ובהתאם לחוקים, תקנות, הוראות ונהלים החלים עליו. במסגרת ביקורת מסוג זה נבדקים נושאים כגון:

  • השגת יעדים ועמידה בתקציבים.
  • היבטים כלכליים של ביצועי הארגון.
  • חיסכון ויעילות בניצול משאבי הארגון.
  • ביצוע אפקטיבי של פעולות.
  • בקרות ניהוליות ובקרות איכות.